หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

นายอนุชา ศิริบวรเดช

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)
เบอร์โทรศัพท์ : 052-001349

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

นายวิชาญ พรมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาฮอด
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5346-1066

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

นายสกลณรงค์ สาลี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสันกำแพง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5333-1755

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่ริม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7253 , 0-5329-7776 , 06-1328-0270

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

นายวรชาติ สีหบัณฑ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่แตง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5347-1295

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

นายประยูร นวมงาม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาฝาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5345-1123

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

นายภิญโญ ทิพย์เนตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาจอมทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5382-6981

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5369-5470

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

นายกฤษดา อินทรวิชา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่สะเรียง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5368-1368

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

นายพรพจน์ ฑีฆายุ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5351-1072

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

นายคมสัน สัมมา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5398-0292

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

นายกฤช เกษจรัล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5421-7157

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

นางอรวรรณ รัตนจักร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเกาะคา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5428-1388

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเถิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5429-1598

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

นายนพดล ปั้นรัตน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5451-1185

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

นายนุกุล แสงบุญมี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเด่นชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5461-3379

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง

นายโกวิทย์ สังธิ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาร้องกวาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5452-0565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

นายเรืองเดช ริกากรณ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาน่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5471-0578

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา

นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาท่าวังผา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5479-9010

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

นายนิมิตร ปิ่นธานี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5443-1090

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาจุน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5445-9226

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

นายทวีศักดิ์ สุขก้อน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5371-1655

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาพาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5372-1518

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

นายณัชพร ชินวงค์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเทิง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5379-5666

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ

นายเกษม นวลดี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเวียงเชียงของ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5379-1438

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่สาย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5373-1010

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

นายชินโชติ สุวรรณเสน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาแม่ขะจาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5427-9145

เลื่อนขึ้นข้างบน