หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 27 สาขา

พื้นที่ให้บริการ กปภ.ข. 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

จังหวัด สาขา
เชียงใหม่ เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
ฮอด
สันกำแพง
แม่ริม
แม่แตง
ฝาง
จอมทอง
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง
ลำพูน ลำพูน
บ้านโฮ่ง
ลำปาง ลำปาง
เกาะคา
เถิน
แพร่ แพร่
เด่นชัย
ร้องกวาง
น่าน น่าน
ท่าวังผา
พะเยา พะเยา
จุน
เชียงราย เชียงราย
พาน
เทิง
เวียงเชียงของ
แม่สาย
แม่ขะจาน
เลื่อนขึ้นข้างบน