หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 27 สาขา

เลื่อนขึ้นข้างบน