หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 434,347 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,734 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 13,194,007 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 12,208,789 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 8,388,833 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563

ข้อมูลสถิติการให้บริการรายสาขา

ลำดับที่ กปภ.สาขา จำนวนผู้ใช้น้ำ
(ราย)
กำลังการผลิต
(ลบ.ม./ชม.)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม./เดือน)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม./เดือน)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม./เดือน)
1 เชียงใหม่(พ.) 125,822 6,362 4,733,080 4,267,404 2,928,222
2 ฮอด 3,573 93 68,986 66,152 54,482
3 สันกำแพง 19,579 601 446,947 446,869 289,743
4 แม่ริม 22,531 876 651,424 619,575 480,372
5 แม่แตง 5,768 252 187,159 166,961 134,107
6 ฝาง 5,988 239 177,884 173,791 107,370
7 แม่ฮ่องสอน 7,246 319 237,078 224,537 159,423
8 แม่สะเรียง 6,239 191 141,963 134,876 104,632
9 ลำพูน 17,621 606 450,567 423,293 321,106
10 บ้านโฮ่ง 1,391 36 26,933 23,668 16,719
11 ลำปาง 44,132 1,758 1,307,682 1,205,400 809,824
12 เกาะคา 6,160 168 125,255 121,255 98,575
13 เถิน 9,157 275 204,763 185,231 119,400
14 แพร่ 13,346 518 385,705 359,530 224,706
15 เด่นชัย 6,502 172 127,690 124,865 94,585
16 ร้องกวาง 4,023 124 92,437 86,008 59,924
17 น่าน 16,424 824 612,970 584,822 317,426
18 ท่าวังผา 5,601 211 157,323 152,828 93,754
19 พะเยา 24,981 914 679,948 619,840 431,541
20 จุน 6,764 194 144,026 137,577 89,732
21 เชียงราย 35,112 1,422 1,058,335 1,008,250 716,278
22 พาน 10,032 250 185,683 183,915 131,320
23 เทิง 2,708 84 62,151 60,167 45,437
24 เวียงเชียงของ 4,339 146 108,305 104,048 72,089
25 แม่สาย 20,733 842 626,322 541,386 344,322
26 แม่ขะจาน 4,028 110 82,011 79,050 60,710
27 จอมทอง 4,547 150 111,380 107,491 83,034
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 433,262 434,347 434,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 416,473 417,541 418,692 419,863 421,191 422,916 424,703 426,372 428,122 429,715 430,879 431,997
2562 402,725 403,802 404,489 405,518 406,600 407,795 408,869 410,343 411,722 413,130 414,273 415,460
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 13.185 12.931 13.194 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.311
2563 12.713 12.364 12.847 12.998 12.433 13.446 13.081 13.257 12.812 13.205 13.019 12.618 154.794
2562 11.789 11.843 12.175 12.360 11.600 12.963 13.176 13.551 12.669 12.587 12.430 11.996 149.137
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 12.211 11.947 12.209 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.367
2563 11.669 11.266 11.741 11.886 11.521 12.383 12.062 12.316 11.855 12.129 12.019 11.661 142.508
2562 10.946 11.052 11.282 11.390 10.809 11.918 12.237 12.601 11.751 11.716 11.479 11.062 138.242
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 8.079 8.311 8.389 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.779
2563 8.062 8.421 8.266 8.668 8.674 8.537 9.537 8.904 8.664 8.266 8.618 8.179 102.796
2562 7.754 8.062 7.999 8.273 8.135 7.940 9.069 9.633 9.060 8.398 8.690 8.110 101.122
เลื่อนขึ้นข้างบน