หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 439,505 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,922 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 13,333,825 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 12,191,632 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 7,963,483 ลบ.ม./เดือน
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการรายสาขา

ลำดับที่ กปภ.สาขา จำนวนผู้ใช้น้ำ
(ราย)
กำลังการผลิต
(ลบ.ม./ชม.)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม./เดือน)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม./เดือน)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม./เดือน)
1 เชียงใหม่(พ.) 127,194 6,349 4,723,923 4,158,414 2,739,107
2 ฮอด 3,614 89 66,015 63,668 52,427
3 สันกำแพง 19,910 608 452,184 452,109 283,816
4 แม่ริม 22,793 879 654,230 631,194 459,249
5 แม่แตง 5,817 247 183,872 162,918 123,602
6 ฝาง 6,034 250 185,755 181,881 103,846
7 แม่ฮ่องสอน 7,350 328 244,142 211,824 152,520
8 แม่สะเรียง 6,324 215 159,857 143,518 106,276
9 ลำพูน 17,777 574 427,395 400,165 302,236
10 บ้านโฮ่ง 1,414 36 26,438 26,078 18,368
11 ลำปาง 44,474 1,756 1,306,531 1,120,332 801,962
12 เกาะคา 6,263 171 127,576 120,576 99,063
13 เถิน 9,404 299 222,252 204,460 120,965
14 แพร่ 13,439 544 404,466 399,986 218,455
15 เด่นชัย 6,535 167 124,192 121,475 92,977
16 ร้องกวาง 4,057 126 93,571 89,417 57,006
17 น่าน 16,569 787 585,764 558,112 287,121
18 ท่าวังผา 5,621 220 163,969 158,911 84,366
19 พะเยา 25,299 1,046 778,008 707,322 430,144
20 จุน 6,828 196 145,564 140,528 85,623
21 เชียงราย 35,662 1,458 1,084,802 1,029,696 653,223
22 พาน 10,363 252 187,118 185,591 128,916
23 เทิง 2,743 90 67,092 64,661 43,076
24 เวียงเชียงของ 4,430 148 110,439 106,700 66,315
25 แม่สาย 20,862 823 612,171 564,235 318,462
26 แม่ขะจาน 4,098 123 91,239 87,193 56,503
27 จอมทอง 4,631 141 105,260 100,668 77,859
*ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564
รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 433,262 434,347 434,347 436,871 437,979 439,505 0 0 0 0 0 0
2563 416,473 417,541 418,692 419,863 421,191 422,916 424,703 426,372 428,122 429,715 430,879 431,997
2562 402,725 403,802 404,489 405,518 406,600 407,795 408,869 410,343 411,722 413,130 414,273 415,460
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 13.185 12.931 13.194 13.261 12.025 13.334 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 77.931
2563 12.713 12.364 12.847 12.998 12.433 13.446 13.081 13.257 12.812 13.205 13.019 12.618 154.794
2562 11.789 11.843 12.175 12.360 11.600 12.963 13.176 13.551 12.669 12.587 12.430 11.996 149.137
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 12.211 11.947 12.209 12.178 11.047 12.192 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 71.783
2563 11.669 11.266 11.741 11.886 11.521 12.383 12.062 12.316 11.855 12.129 12.019 11.661 142.508
2562 10.946 11.052 11.282 11.390 10.809 11.918 12.237 12.601 11.751 11.716 11.479 11.062 138.242
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2564 8.079 8.311 8.389 8.693 8.450 7.963 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 49.886
2563 8.062 8.421 8.266 8.668 8.674 8.537 9.537 8.904 8.664 8.266 8.618 8.179 102.796
2562 7.754 8.062 7.999 8.273 8.135 7.940 9.069 9.633 9.060 8.398 8.690 8.110 101.122
เลื่อนขึ้นข้างบน