หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลผลงานดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ข้อมูลประจำเดือน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 449,017 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,229 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณน้ำผลิตจริง 12,818,673 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 11,999,346 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 8,104,256 ลบ.ม./เดือน

ข้อมูลสถิติการให้บริการรายสาขา

ลำดับที่ กปภ.สาขา จำนวนลูกค้า
(ราย)
กำลังการผลิต
(ลบ.ม./ชม.)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม./เดือน)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม./เดือน)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม./เดือน)
1 เชียงใหม่(พ.) 129,921 5,997 4,461,440 3,981,541 2,707,140
2 ฮอด 3,699 92 68,703 65,625 51,672
3 สันกำแพง 20,556 591 439,842 439,782 297,155
4 แม่ริม 23,209 858 638,182 613,348 464,664
5 แม่แตง 5,945 253 188,603 158,785 128,211
6 ฝาง 6,123 223 165,779 161,127 106,906
7 แม่ฮ่องสอน 7,497 323 240,683 217,707 157,903
8 แม่สะเรียง 6,482 190 141,513 137,464 108,968
9 ลำพูน 18,107 570 423,883 418,586 323,636
10 บ้านโฮ่ง 1,444 34 25,225 25,127 18,172
11 ลำปาง 45,198 1,664 1,238,340 1,163,981 802,698
12 เกาะคา 6,416 171 127,376 122,876 101,225
13 เถิน 9,648 313 232,947 215,001 120,499
14 แพร่ 13,617 569 423,079 411,582 234,261
15 เด่นชัย 6,598 209 155,803 148,977 98,071
16 ร้องกวาง 4,061 129 95,900 91,625 59,837
17 น่าน 16,859 850 632,349 604,697 322,462
18 ท่าวังผา 5,758 233 173,118 168,763 101,143
19 พะเยา 25,900 862 641,427 603,590 459,655
20 จุน 6,955 0 0 42,901 26,705
21 เชียงราย 36,821 1,554 1,156,062 1,107,154 680,349
22 พาน 10,792 251 186,416 185,644 136,416
23 เทิง 2,810 88 65,280 62,911 48,321
24 เวียงเชียงของ 4,530 160 118,861 115,587 65,890
25 แม่สาย 21,212 785 583,744 547,864 343,699
26 แม่ขะจาน 4,147 120 89,298 85,615 59,794
27 จอมทอง 4,712 141 104,820 101,486 78,804
รายงานสถิติข้อมูลจำนวนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ราย)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 447,005 447,934 449,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2564 433,262 434,347 435,615 436,871 437,979 439,505 440,578 441,620 442,822 443,846 444,842 446,098
2563 416,473 417,541 418,692 419,863 421,191 422,916 424,703 426,372 428,122 429,715 430,879 431,997
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจริงของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 13.185 12.931 12.819 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.935
2564 13.185 12.931 13.192 13.261 12.025 13.334 12.755 12.910 12.425 12.332 12.320 11.973 152.643
2563 12.713 12.364 12.847 12.998 12.433 13.446 13.081 13.257 12.812 13.205 13.019 12.618 154.794
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 12.211 11.947 11.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.157
2564 12.211 11.947 12.209 12.178 11.047 12.192 11.670 11.789 11.361 11.294 11.328 11.148 140.373
2563 11.669 11.266 11.741 11.886 11.521 12.383 12.062 12.316 11.855 12.129 12.019 11.661 142.508
รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ล้าน ลบ.ม.)
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2565 8.078 8.311 8.104 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.493
2564 8.079 8.311 8.389 8.693 8.450 7.963 9.413 8.345 8.977 8.206 8.166 8.252 101.245
2563 8.062 8.421 8.266 8.668 8.674 8.537 9.537 8.904 8.664 8.266 8.618 8.179 102.796
เลื่อนขึ้นข้างบน